Brit + Co Guides Logo

How to volumised hair without product

Volumised Hair Without Product

STEPS
TOOLS

  • Bobby pins
  • Hair band
  • Hair Spray
  • Hair brush