Brit + Co Guides Logo

How to make poki nachos

Make Poki Nachos

10
STEPS
INGREDIENTS

  • 1/2 lbs Spicy Poki
  • Half an avocado
  • Won ton wraps
  • Mayonnaise
  • Wasabi