Snapguide
STEPS
INGREDIENTS
3 Mega Stuf Oreos

3 Mega Stuf Oreos

Take the top cookie of one...

Take the top cookie of one...

And all

And all

Take the bottoms off too

Take the bottoms off too

Put all the creme parts into two cookies to make 1 ultra-stuf Oreo. Enjoy!

  • 3 (or more) mega stuf Oreos
  • A mouth