How to make a wooden box

Make a Wooden Box

9
STEPS
TOOLS

Kapa l\u00e4ngden p\u00e5 din ask x 2. Det \u00e4r f\u00f6r att du ska ha som h\u00e5lla-fast-bit i t\u00e4ljh\u00e4sten. Anv\u00e4nd en b\u00e5gs\u00e5g.

Kapa längden på din ask x 2. Det är för att du ska ha som hålla-fast-bit i täljhästen. Använd en bågsåg.

Klyv ut dryga bredden av din asks bredd. N\u00e4r du klyver f\u00e5r du ett \u00e4mne som f\u00f6ljer fiberriktningen.  Anv\u00e4nd klyvyxa, huggkubbe och en rej\u00e4l tr\u00e4klubba. Sl\u00e5 till ordentligt och 'vik' sedan ut ditt \u00e4mne.

Klyv ut dryga bredden av din asks bredd. När du klyver får du ett ämne som följer fiberriktningen. Använd klyvyxa, huggkubbe och en rejäl träklubba. Slå till ordentligt och 'vik' sedan ut ditt ämne.

G\u00f6r ditt tr\u00e4\u00e4mne rak med en t\u00e4ljyxa.

Gör ditt träämne rak med en täljyxa.

Forts\u00e4tt forma ditt tr\u00e4\u00e4mne till den form du vill ha med hj\u00e4lp av en bandkniv i en t\u00e4ljh\u00e4st.

Fortsätt forma ditt träämne till den form du vill ha med hjälp av en bandkniv i en täljhäst.

Hyvla till \u00f6nskad form.

Hyvla till önskad form.

Markera v\u00e4ggarna. 15 mm v\u00e4gg p\u00e5 sidorna. 30 mm v\u00e4gg p\u00e5 \u00e4ndarna.

Markera väggarna. 15 mm vägg på sidorna. 30 mm vägg på ändarna.

St\u00e4ll in pelarborrens reglage s\u00e5 att du har ca 7 mm kvar under borrens spets.

Ställ in pelarborrens reglage så att du har ca 7 mm kvar under borrens spets.

Borra ca 2 mm fr\u00e5n v\u00e4ggmarkeringarna.

Borra ca 2 mm från väggmarkeringarna.

Anv\u00e4nd olika j\u00e4rn, till exempel ett st\u00e4mj\u00e4rn, f\u00f6r att g\u00f6ra ett sl\u00e4tt och fint h\u00e5l.

Använd olika järn, till exempel ett stämjärn, för att göra ett slätt och fint hål.

Markera med ett stiftm\u00e5tt ca 12 mm p\u00e5 insidan av asken.

Markera med ett stiftmått ca 12 mm på insidan av asken.

Markera vinkeln f\u00f6r locket (60-70 grader) samt samma djup som stiftm\u00e5ttet markerat inne i asken. och s\u00e5ga. S\u00e5ga flera jack f\u00f6r att underl\u00e4tta att ta bort tr\u00e4et.

Markera vinkeln för locket (60-70 grader) samt samma djup som stiftmåttet markerat inne i asken. och såga. Såga flera jack för att underlätta att ta bort träet.

Anv\u00e4nd ett st\u00e4mj\u00e4rn och sl\u00e5 f\u00f6rsiktigt bort tr\u00e4et d\u00e5 att du f\u00f6r en \u00f6ppning f\u00f6r locket.

Använd ett stämjärn och slå försiktigt bort träet då att du för en öppning för locket.

Anv\u00e4nd kniv och st\u00e4mj\u00e4rn f\u00f6r att snygga till \u00f6ppningen.

Använd kniv och stämjärn för att snygga till öppningen.

Anv\u00e4nd sedan en getfot och kniv f\u00f6r att skapa sp\u00e5ret d\u00e4r locket ska l\u00f6pa. H\u00e5ll samma vinkel som i fronten.

Använd sedan en getfot och kniv för att skapa spåret där locket ska löpa. Håll samma vinkel som i fronten.

Locket: markera p\u00e5 ett lock\u00e4mne bredd f\u00f6r framkant och bakkant. Ta l\u00e4ngre \u00e4mne \u00e4n du beh\u00f6ver s\u00e5 att du har m\u00e5n n\u00e4r du ska passa in locket. Se m\u00e5tt ovan.

Locket: markera på ett lockämne bredd för framkant och bakkant. Ta längre ämne än du behöver så att du har mån när du ska passa in locket. Se mått ovan.

Lockets sidor ska ha samma vinkel som sk\u00e5ran i askens v\u00e4gg. Locket ska vara ca 5 mm smalare framtill.

Lockets sidor ska ha samma vinkel som skåran i askens vägg. Locket ska vara ca 5 mm smalare framtill.

Hyvla ditt lock till r\u00e4tt form. Testa ofta hur det passar.

Hyvla ditt lock till rätt form. Testa ofta hur det passar.

Locket ska glida p\u00e5 och kl\u00e4mmas \u00e5t den sista biten.

Locket ska glida på och klämmas åt den sista biten.

Skapa din hemliga l\u00e5smekanism.

Skapa din hemliga låsmekanism.

G\u00f6r dekor.

Gör dekor.

The creator of this guide has not included tools