Brit + Co Guides Logo

How to make a box with hinges and a hasp

Make a Box With Hinges and a Hasp

367
STEPS
TOOLS

Best\u00e4m dig f\u00f6r hur stor l\u00e5da du vill g\u00f6ra. G\u00f6r en ritning d\u00e4r man ser l\u00e5dan fr\u00e5n tre h\u00e5ll, Framifr\u00e5n, sidan och uppifr\u00e5n. Du skall best\u00e4mma 2 m\u00e5tt: L\u00e4ngd och bredd. H\u00f6jden \u00e4r best\u00e4md till 10cm

Bestäm dig för hur stor låda du vill göra. Gör en ritning där man ser lådan från tre håll, Framifrån, sidan och uppifrån. Du skall bestämma 2 mått: Längd och bredd. Höjden är bestämd till 10cm

Du beh\u00f6ver kapa 2 bitar till l\u00e5ngsidor och 2 till kortsidor. De 2 l\u00e5nga skall vara lika som l\u00e4ngden p\u00e5 l\u00e5dan. De tv\u00e5 korta skall vara som bredden p\u00e5 l\u00e5dan minus tjockleken tv\u00e5 br\u00e4dor. Se bild.

Du behöver kapa 2 bitar till långsidor och 2 till kortsidor. De 2 långa skall vara lika som längden på lådan. De två korta skall vara som bredden på lådan minus tjockleken två brädor. Se bild.

Kapa med hj\u00e4lp av gerings\u00e5gen s\u00e5 att det blir raka kanter. Det \u00e4r j\u00e4tteviktigt att de 2 bitarna av samma l\u00e4ngd \u00e4r exakt lika l\u00e5nga. Kontrollera med vinkelhake att det \u00e4r rakt efter att du har s\u00e5gat.

Kapa med hjälp av geringsågen så att det blir raka kanter. Det är jätteviktigt att de 2 bitarna av samma längd är exakt lika långa. Kontrollera med vinkelhake att det är rakt efter att du har sågat.

St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 halva tjockleken av br\u00e4dan och drag tv\u00e5 tunna streck l\u00e4ngs med b\u00e5da \u00e4ndar av de 2 l\u00e5nga br\u00e4dorna (totalt 4 streck).

Ställ in strykmåttet på halva tjockleken av brädan och drag två tunna streck längs med båda ändar av de 2 långa brädorna (totalt 4 streck).

St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 12mm och m\u00e4rk ut tv\u00e5 sm\u00e5 streck fr\u00e5n var sin sida enligt bild och g\u00f6r h\u00e5l med syl. OBS Endast de 2 l\u00e5nga br\u00e4dorna skall m\u00e4rkas och borras, inte de korta.

Ställ in strykmåttet på 12mm och märk ut två små streck från var sin sida enligt bild och gör hål med syl. OBS Endast de 2 långa brädorna skall märkas och borras, inte de korta.

Tag en 30mm spik och klipp av huvudet. S\u00e4tt fast i skruvdragare och borra totalt 8 h\u00e5l i de tv\u00e5 l\u00e5nga br\u00e4dorna. Va nog med du borrar rakt. Kolla p\u00e5 andra sidan s\u00e5 h\u00e5let \u00e4r r\u00e4tt.

Tag en 30mm spik och klipp av huvudet. Sätt fast i skruvdragare och borra totalt 8 hål i de två långa brädorna. Va nog med du borrar rakt. Kolla på andra sidan så hålet är rätt.

Sp\u00e4nn fast den ena korta br\u00e4den i din b\u00e4nk s\u00e5 att den sticker lika mycket som en br\u00e4da (se bild). Anv\u00e4nd den andre br\u00e4dan som m\u00e5tt. L\u00e4gg p\u00e5 lagom mycket tr\u00e4lim och stryk ut med fingret.

Spänn fast den ena korta bräden i din bänk så att den sticker lika mycket som en bräda (se bild). Använd den andre brädan som mått. Lägg på lagom mycket trälim och stryk ut med fingret.

L\u00e4gg p\u00e5 en l\u00e5ngsida enligt bild och spika fast.             OBS var v\u00e4ldigt nog med att det blir exakt j\u00e4mt i skarven!

Lägg på en långsida enligt bild och spika fast. OBS var väldigt nog med att det blir exakt jämt i skarven!

Sp\u00e4nn fast en ledig br\u00e4da i b\u00e4nken s\u00e5 att den sticker upp ca 10 cm. St\u00e4ll den andra kortsidan j\u00e4mte och s\u00e4tt ihop den med en limkl\u00e4mma eller skruvting.

Spänn fast en ledig bräda i bänken så att den sticker upp ca 10 cm. Ställ den andra kortsidan jämte och sätt ihop den med en limklämma eller skruvting.

L\u00e4gg p\u00e5 din sammanfogade del enligt bild och spika fast. OBS var noga med att det blir exakt j\u00e4mnt.

Lägg på din sammanfogade del enligt bild och spika fast. OBS var noga med att det blir exakt jämnt.

Torka bort lim som har pressats ut.

Torka bort lim som har pressats ut.

L\u00e4gg din f\u00e4rdiga del enligt bild p\u00e5 b\u00e4nken och l\u00e4gg p\u00e5 lim p\u00e5 b\u00e5da kortsidors \u00e4ndar.

Lägg din färdiga del enligt bild på bänken och lägg på lim på båda kortsidors ändar.

L\u00e4gg p\u00e5 den sista l\u00e5ngsidan och spika fast en sida i taget. N\u00e4r man gjort en sida kan man beh\u00f6va hj\u00e4lp av en kompis f\u00f6r att justera s\u00e5 att det blir j\u00e4mnt innan man spikar den andra.

Lägg på den sista långsidan och spika fast en sida i taget. När man gjort en sida kan man behöva hjälp av en kompis för att justera så att det blir jämnt innan man spikar den andra.

Sp\u00e4nn ihop med hj\u00e4lp av 4st skruvningar enligt bild. Tvingarna skall sitta p\u00e5 spikarna f\u00f6r att g\u00f6ra mest nytta. Sp\u00e4nn h\u00e5rt och l\u00e5t torka minst 30 min.

Spänn ihop med hjälp av 4st skruvningar enligt bild. Tvingarna skall sitta på spikarna för att göra mest nytta. Spänn hårt och låt torka minst 30 min.

M\u00e4t ut 4mm plywood till lock och botten. L\u00e4gg till en cm p\u00e5 b\u00e5de l\u00e4ngden och bredden s\u00e5 att skivorna blir lite st\u00f6rre \u00e4n din l\u00e5da. Om l\u00e5dan t.ex. \u00e4r 22x14cm skall skivorna va 23x15cm.

Mät ut 4mm plywood till lock och botten. Lägg till en cm på både längden och bredden så att skivorna blir lite större än din låda. Om lådan t.ex. är 22x14cm skall skivorna va 23x15cm.

N\u00e4r l\u00e5dan torkat minst 30 min (men g\u00e4rna mer) kan du b\u00f6rja slipa enligt bild p\u00e5 en slipplatta s\u00e5 att alla skarvar \u00e4r helt j\u00e4mna. K\u00e4nn med fingret s\u00e5 att du inte k\u00e4nner n\u00e5n kant l\u00e4ngre.

När lådan torkat minst 30 min (men gärna mer) kan du börja slipa enligt bild på en slipplatta så att alla skarvar är helt jämna. Känn med fingret så att du inte känner nån kant längre.

Tag fram 4st skruvtvingar och tv\u00e5 plattor som \u00e4r lite st\u00f6rre \u00e4n din l\u00e5da. Stryk ett tunt lager lim p\u00e5 l\u00e5dan och v\u00e4nd och placera p\u00e5 plywooden. Limma andra sidan och l\u00e4gg p\u00e5 den andra plywooden.

Tag fram 4st skruvtvingar och två plattor som är lite större än din låda. Stryk ett tunt lager lim på lådan och vänd och placera på plywooden. Limma andra sidan och lägg på den andra plywooden.

Kolla noga att plywooden sticker ut lite p\u00e5 alla sidor och sp\u00e4nn ihop allt med hj\u00e4lp av fyra skruvtvingar.

Kolla noga att plywooden sticker ut lite på alla sidor och spänn ihop allt med hjälp av fyra skruvtvingar.

N\u00e4r limmet har torkat kan du hyvla l\u00e5ngsidorna. Sp\u00e4nn fast l\u00e5dan. Hyvla ned plywooden tills den n\u00e4stan \u00e4r j\u00e4mn med l\u00e5dan. Hyveln f\u00e5r inte ta i l\u00e5dan f\u00e5r d\u00e5 blir det m\u00e4rken. Vinkla hyveln lite ut\u00e5t.

När limmet har torkat kan du hyvla långsidorna. Spänn fast lådan. Hyvla ned plywooden tills den nästan är jämn med lådan. Hyveln får inte ta i lådan får då blir det märken. Vinkla hyveln lite utåt.

N\u00e4r hela l\u00e5dan \u00e4r f\u00e4rdigslipad kommer din l\u00e4rare dela p\u00e5 den. Slipa den s\u00e5gade ytan p\u00e5 en slipplatta till det \u00e4r helt j\u00e4mnt.

När hela lådan är färdigslipad kommer din lärare dela på den. Slipa den sågade ytan på en slipplatta till det är helt jämnt.

Kolla med vinkelhake att g\u00e5ngj\u00e4rnet sitter rakt.

Kolla med vinkelhake att gångjärnet sitter rakt.

G\u00f6r de andra h\u00e5len med en syl. Var noggrann att de blir exakt centrerade i mitten av g\u00e5ngj\u00e4rnens h\u00e5l. Skruva med skruv 2,5x10 PZ1.

Gör de andra hålen med en syl. Var noggrann att de blir exakt centrerade i mitten av gångjärnens hål. Skruva med skruv 2,5x10 PZ1.

Om man vill ha en hasp s\u00e5 r\u00e4kna ut vart mitten p\u00e5 l\u00e5dan \u00e4r och placera ut och g\u00f6r ett h\u00e5l innan du spikar med 12mm spik. Kolla att den sitter rakt innan du s\u00e4tter de andra tv\u00e5.

Om man vill ha en hasp så räkna ut vart mitten på lådan är och placera ut och gör ett hål innan du spikar med 12mm spik. Kolla att den sitter rakt innan du sätter de andra två.

N\u00e4r \u00f6verdelen \u00e4r klar s\u00e5 placera "\u00f6glan" enligt bild och g\u00f6r ett h\u00e5l med syl i nedersta h\u00e5let enligt bild. F\u00e4ll upp haspen och spika fast och g\u00f6r sen n\u00e4sta h\u00e5l och spika.

När överdelen är klar så placera "öglan" enligt bild och gör ett hål med syl i nedersta hålet enligt bild. Fäll upp haspen och spika fast och gör sen nästa hål och spika.

Locket kan du till exempel br\u00e4nna in ett motiv p\u00e5 innan du oljar.

Locket kan du till exempel bränna in ett motiv på innan du oljar.

The creator of this guide has not included tools