Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

  • Hair brush
  • Hair 😉
  • Optional: hair donut