Brit + Co Guides Logo

How to 6 พื้นฐานการเป็นตลกที่ดี

6 พื้นฐานการเป็นตลกที่ดี

2
STEPS
TOOLS

\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e46 \u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21

อ่านเยอะๆ อ่านให้ได้ใจความ

\u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e46 \u0e21\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17

มีเพื่อนเยอะๆ มีให้ครบทุกประเภท

\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e49 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e31\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e38\u0e01\u0e25\u0e49\u0e33

ยิ้มสู้ ไม่กลัวการรุกล้ำ

\u0e15\u0e25\u0e01\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30

ตลกร่างกาย ใช้บ้างเมื่อโอกาสอำนวยแต่อย่าเยอะ

\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e22

กล้าแสดงออก ไม่เหนียมอาย

\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e16\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e1d\u0e37\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 (\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e32\u0e01)

อย่าหล่อ ถ้าหล่อเมื่อไหร่ฝืดเมื่อนั้น (อันนี้สำคัญมาก)

The creator of this guide has not included tools